Voorwaarden

1. Aanbieder van de diensten:
De houder van deze website en van de via deze web aangeboden diensten is de handelsvennootschap Telemedia Informacion uit Alicante van wie de contactgegevens als volgt zijn:

Handelsnaam: Telemedia Informacion, SL
Juridisch bedrijfsnummer: B54595187
Apartado 10, 03590, Altea, Alicante, España
Telefoonnummer van de klantenservice: 0900-8051
E-mailadres (consumenten klantenservice): info@nl-contact.nl

2. Eigenschappen van de aangeboden diensten:
De door Telemedia aangeboden dienst is een telefonische informatiedienst over abonneenummers. De dienst richt zich op het verstrekken van telefoonnummer van bedrijven die verschillende soorten diensten en producten aanbieden, waarbij indien de klant daarom vraagt, de oproep doorverbonden wordt met het bedrijf of de dienst die door de klant is aangevraagd.

3. Tarief:
Maximaal €0,90 per minuut (BTW 21% inbegrepen).

4. Intellectueel eigendom
De inhoud van de dienstverlening, inclusief de teksten, informatie, concepten, meningen en andere gelijkwaardige zaken en grafische elementen zoals de layout, logo’s of broncode is eigendom vanTelemedia of van derden. De Gebruiker, als onderdeel van de Dienst, kan er slechts en uitsluitend gebruik van maken voor zijn eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. De Gebruiker heeft geen toestemming om de inhoud te reproduceren, wijzigen, kopiëren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken dan de wijze die is aangegeven in de Bepalingen en Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Telemedia of van de derden waarvan de betreffende inhoud eigendom is.

5. Aansprakelijkheidsbeperking
Telemedia verwerpt elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door het gebruik van deze Dienst. Telemedia verwerpt en doet expliciet afstand van de verantwoordelijkheden die door de wet zijn bepaald ten aanzien van maximumgraad en –bedrag, impliciete garanties en de statutair vastgelegde verantwoordelijkheden, waaronder begrepen, zonder beperking, handelsgaranties, aanpassingen door specifieke oogmerken en de niet-overtreding van eigendomsrechten, en elke garantievorm die afgeleid is van de garantie, het vertrouwen, de tijdsverloop en het verrichten van de Dienst. De in de bestandslijst opgenomen informatie en materialen zijn ontstaan en worden verstrekt via verschillende methoden, waaronder automatische methoden. Als resultaat daarvan kan Telemedia niet garanderen dat de informatie en materialen accuraat en compleet zijn. Telemedia onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor schade en/of nadeel en/of voordeel dat niet meer is ontvangen door de gebruiker of iedere andere derde die benadeeld is door toedoen van iedere situatie van overmacht, onvoorziene gevallen, fout of error van de communicatielijnen, of van de gebrekkige dienstverlening of fout in de telecommunicatie netwerken. Eveneens garandeert Telemedia niet dat de aangeboden inhoud continu wordt geüpdate, noch dat de door de gebruikers geleverde inhoud conform de wetgeving, moraliteit, te goeder trouw en/of de goede gewoonten, of dat ze geen enkele soort fout zullen bevatten, waarvoor zij iedere aansprakelijkheid voor schade en/of nadeel en/of voordeel dat niet meer is ontvangen door de gebruiker of iedere andere derde die benadeeld is door toedoen van deze gebruikers. Dientengevolge is Telemedia niet aansprakelijk ten opzichte van de Gebruiker noch ten opzichte van derden voor het gebruik of misbruik van de Applicatie. Deze beperking: (a) bevat het gebruik maken, direct, indirect, incidenteel, als gevolg, speciaal, als voorbeeld en de strafrechterlijke schade die daardoor ontstaat, alsook iedere eis die gebaseerd is op de garantiebepalingen, overeenkomst, grieven en elke ander motief (zelfs als de PROVIDER gewaarschuwd is van de mogelijkheid van deze schade); (b) betreffende beperking is van toepassing op elke schade die afgeleid is van het gebruik, misbruik of vetrouwen in de Dienst, afgeleid van het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de Dienst, of de onderbreking, opschorting, of beëindiging van de Dienst (waarbij inbegrepen iedere schade die door derden is opgelopen); en (c) ook is de betreffende beperking van toepassing hoewel in geval van het ontstaan van een essentiële fout in het object of iedere beperkte oplossing of toepassing van de maximale garantie die in de wetgeving is vastgelegd.

6. Contact
Bij twijfel of voor vragen die betrekking hebben op de door Telemedia aangeboden producten en diensten kunt u contact met ons opnemen via e-mail of door een brief te richten aan Telemedia op het adres dat hierboven is aangegeven.

7. Toepasselijk recht en rechtsgebied
Deze Bepalingen en Voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Voor elk geschil dat van de verlening van de Diensten of van de interpretatie en toepassing van deze Bepalingen en Voorwaarden zou kunnen worden afgeleid, onderwerpen Telemedia en de gebruiker, met uitdrukkelijke afwijzing van het eigen rechtsgebied, zich aan de rechtbanken en gerechtshoven van Madrid, omdat dat het rechtsgebied is van de plaats van de naleving van de verplichting, behalve voor de gevallen waarin de gebruiker de consument is, waar in dat geval de bevoegde rechtbanken en gerechtshoven die van zijn woonplaats zullen zijn, of voor de gevallen waarin de wetgeving noodzakelijkerwijs het tegenovergestelde bepaalt.

Menu